Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Proef het Verre Oosten wordt gedreven door Bianca Breukink Smolders en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75474239. Proef het Verre Oosten geeft kookworkshops en kookcursussen online en op locatie en verzorgt tevens Shared Dining Events en cateringdiensten. Voor alle overeenkomsten die zij in verband hiermee sluit gelden deze algemene voorwaarden.
 2. Proef het Verre Oosten, in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als ‘Proef het Verre Oosten’. De andere partij wordt de klant genoemd. pro is gerechtigd op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal Proef het Verre Oosten de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Onder de navolgende woorden wordt telkens het volgende verstaan:
Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Proef het Verre Oosten gedane mededeling geheel of gedeeltelijk geen gebruik wenst te maken van de diensten van Proef het Verre Oosten.
Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Proef het Verre Oosten een overeenkomst heeft gesloten.
No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van een overeenkomst te verstrekken cateringdienst of diensten in de kookstudio.
Groep
Een groep personen van zes of meer, die gebruik maken van kookworkshop,- event-, advies-, of cateringdiensten, op basis van een met de gesloten overeenkomst.
Prijs
De prijs die de klant voor de door Proef het Verre Oosten te leveren dienst of diensten dient te betalen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Op alle aanbiedingen van Proef het Verre Oosten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het doen van een bestelling bij Proef het Verre Oosten of het accepteren van enige aanbieding van Proef het Verre Oosten brengt met zich mee dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Proef het Verre Oosten.
 3. Naar deze algemene voorwaarden wordt bij het aangaan van de overeenkomst verwezen en deze zijn gepubliceerd op de internetsite van Proef het Verre Oosten, te weten www.proefhetverreoosten.nl en worden ook op verzoek toegezonden aan de klant.
 4. Indien de klant een overeenkomst via een website van Proef het Verre Oosten sluit, verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien de overeenkomst per e-mail tot stand komt of op andere wijze, dan zal Proef het Verre Oosten die algemene voorwaarden bij haar offerte meezenden. Komt de overeenkomst tot stand, dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 5. Proef het Verre Oosten kan te allen tijde om welke reden dan ook weigeren het sluiten van een overeenkomst aan te gaan.
 6. Alle door Proef het Verre Oosten gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud dat er niet reeds door een ander is gereserveerd, dan wel onder de voorwaarde zolang de voorraad strekt. Als Proef het Verre Oosten een beroep doet op dit voorbehoud, dan komt de overeenkomst niet tot stand.

Artikel 3 Huisregels

Proef het Verre Oosten biedt op locatie diensten aan, die verband houden met het bereiden van eten. Gasten koken samen. Koken betekent dat er bijvoorbeeld gewerkt wordt met vuur, hete pannen, scherpe messen en andere materialen waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Het kan bovendien glad zijn in een keuken. Daarom gelden er een aantal huisregels, die voor alle gasten gelden. Proef het Verre Oosten verzoekt de klant aan iedere gast deze huisregels mede te delen.

 • Het dragen van goed schoeisel is verplicht (er kan een mes vallen, er kan kokend voedsel of vloeistof geknoeid worden, maar bovendien kan het glad zijn op de vloer en dient uitglijden te worden voorkomen);
 • Rennen is verboden;
 • Gasten dienen immer de instructies van het personeel op te volgen en rekening te houden met de andere gasten. Die instructies kunnen verband houden met veiligheid, hygiëne, het beperken van overlast e.d. ;
 • Drugsgebruik voor en tijdens de activiteiten van Proef het Verre Oosten is ten strengste verboden. Bij constatering is Proef het Verre Oosten gerechtigd de betreffende gast en eventueel de groep uit de locatie te verwijderen. Of de activiteit te staken op locatie gekozen door de gast. De reden hiervoor is dat Proef het Verre Oosten de veiligheid van haar gasten niet kan garanderen, indien er drugs worden gebruikt.
 • Mocht blijken dat gasten zich niet aan de instructies van het personeel houden of zichzelf of anderen in gevaar brengen, dan dient de betreffende gast op eerste verzoek van Proef het Verre Oosten direct de zaak te verlaten.
 • Ook overmatig gebruik van alcohol is verboden. Proef het Verre Oosten verwacht dat gasten nuchter aan het koken beginnen. Het consumeren van een paar glazen alcohol bij het koken kan.

Artikel 4 Annuleringen

 1. Proef het Verre Oosten is voor haar inkomsten onder meer afhankelijk van de reserveringen van klanten. Als een klant toezegt te komen, zegt zij andere mogelijke klanten daarvoor af. Als een klant afzegt, betekent dat dat op datzelfde moment Proef het Verre Oosten hier geen inkomsten van heeft. Als bovendien op het laatste moment wordt afgezegd, zijn inkopen voor niets gedaan. Dat laatste geldt tevens ook voor cateringdiensten, die worden afbesteld door de klant. Om die reden werkt Proef het Verre Oosten met onderstaande regeling voor haar annuleringskosten. De klant is bevoegd een overeenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. In dit geval is zal Bianca’s Homecooking meerkosten  in rekening brengen.
 2. Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de prijs te betalen.
 3. Indien niet alle diensten worden afgenomen of er wordt bijvoorbeeld voor een aantal klanten van een groep geannuleerd, dan zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
 4. Wanneer een reservering is gemaakt voor een individu of voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
  –  Meer dan 10 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 0%
  –  Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 30%
  –  Meer dan 5 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 50%
  –  3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%
 5. Indien Proef het Verre Oosten zelf de overeenkomst wenst te annuleren, dan dient Proef het Verre Oosten indien er door de klant reeds geld is overgemaakt, de percentages in het vorige lid (terug) te betalen aan de klant. Proef het Verre Oosten is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst op locatie of elders te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of klanten, dat Proef het Verre Oosten de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Proef het Verre Oosten is bovendien gerechtigd tijdens de werkzaamheden haar diensten per direct te annuleren, indien zij vaststelt dat er bij één of meerdere klant(en) sprake is van overmatig alcoholgebruik voor aankomst of het aanwezig hebben van soft- of harddrugs.

Artikel 5 Vooruit betaling en betaling

 1. Indien de klant een reservering heeft gedaan voor een kookworkshop of cateringdiensten, dan dient daarvoor met Proef het Verre Oosten overeengekomen prijs te zijn betaald, voordat de dienst geleverd wordt binnen de door Proef het Verre Oosten gestelde betaaltermijn, tenzij anders is overeengekomen. Mochten daarnaast tevens drank en/of andere artikelen of diensten worden gekocht tijdens de dienst, dan zal deze direct na afloop van de dienst door de klant worden afgerekend, tenzij wordt afgesproken dat dit op rekening wordt gezet.
 2. Indien andere dan contante, pin of creditcard betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Proef het Verre Oosten te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Proef het Verre Oosten te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 10 – 15% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
 3. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no- show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 Overmacht

Als overmacht voor de klant of Proef het Verre Oosten, maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de klant of Proef het Verre Oosten niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de klant of Proef het Verre Oosten zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan indien Proef het Verre Oosten de diensten niet kan verrichten of de klant niet aanwezig kan zijn, omdat haar auto die onderweg is betrokken is geraakt bij een aanrijding. In een dergelijk geval zal de klant of Proef het Verre Oosten er alles aan doen om alsnog aanwezig te zijn / haar diensten te kunnen leveren, maar mocht uitvoering niet meer mogelijk zijn, dan is er sprake van overmacht.

Indien een van de partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Proef het Verre Oosten

 1. Aan het deelnemen aan een kookworkshop zijn altijd risico’s verbonden. Er wordt gekookt en gewerkt met materialen om eten te bereiden, waarbij ongelukken kunnen gebeuren. Ook bij het leveren van cateringdiensten kunnen ongelukken gebeuren. Om die reden is van belang dat immer de huisregels van Proef het Verre Oosten worden opgevolgd, zoals hiervoor in artikel 3 beschreven. Indien een klant niet aan die instructies heeft voldaan zijn Proef het Verre Oosten en haar vennoten noch jegens de klant noch jegens de klant aansprakelijk voor enige door een klant geleden of nog te lijden schade.
 2. Indien goederen worden achtergelaten of vergeten op de kook locatie, zal Proef het Verre Oosten die zaken, indien zij die vindt, bewaren, zodat de klant of klant het weer kan komen ophalen. Proef het Verre Oosten is echter nimmer aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van die zaken. Mocht de klant of klant wensen dat het wordt opgestuurd, dan geschiedt zulks voor rekening van de klant of klant en geheel op diens risico.
 3. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kunnen door Proef het Verre Oosten ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen: deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de klant en/of klant

Klanten werken met messen, andere materialen en kokende eetwaren en vloeistoffen. Die zijn bedoeld om mee te koken en niet voor bijvoorbeeld ander gebruik, zoals het beschadigen van eigendommen van Proef het Verre Oosten e.d. De klant en de klant en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Proef het Verre Oosten en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 9 Hoofdelijke aansprakelijkheid en niet betaling door de klant

 1. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die zij aan Proef het Verre Oosten uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Door te verschijnen geeft de klant te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende vereenkomst te vertegenwoordigen.
 2. Indien en voor zover tijdige betaling voor de overeengekomen datum achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt Proef het Verre Oosten bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen. In geval van een rechtspersoon kunnen er direct aanmaningskosten optreden bij het achterwege blijven van betaling.
 3. Indien de klant in gebreke is moet hij aan Proef het Verre Oosten alle op buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot inning te komen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten:
Hoofdsom tot en metToepasselijk percentageMaximum
€ 2.500,–15% over de hoofdsom€ 375,– (min. € 40,– )
 1. Na het verstrijken van de in lid 3 hiervoor genoemde termijn worden wederpartijen die tevens consument zijn de wettelijke rente verschuldigd.
 2. Wederpartijen, zijnde rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf, zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd van de vervaldatum van de factuur/vervaldata van de facturen over de hoofdsom en de incassokosten. Voor deze wederpartijen geldt voor de buitengerechtelijke incassokosten een minimum van € 75,-, exclusief BTW.
 3. Zolang Proef het Verre Oosten geen integrale betaling van haar facturen heeft ontvangen, is zij gerechtigd om alle op haar rustende verplichtingen jegens de klant op te schorten zonder dat de klant enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
 4. Indien Proef het Verre Oosten in een gerechtelijke procedure met een klant, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf volledig, grotendeels of deels in het gelijk wordt gesteld, is die klant verplicht om bovenop de kostenveroordeling die de rechter heeft uitgesproken, de werkelijke kosten van rechtsbijstand in die procedure te vergoeden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van Proef het Verre Oosten, totdat de aan de betreffende overeenkomst ten grondslag liggende factuur/facturen zijn betaald, te vermeerderen met rente en kosten bij te late betaling door de klant.
 2. Indien de klant enige verplichting jegens Proef het Verre Oosten ook na ingebrekestelling, niet, niet tijdig of niet correct nakomt, is Proef het Verre Oosten gerechtigd al datgene te doen, noodzakelijk om zich de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in haar macht terug te brengen. Wordt bij de klant beslag gelegd, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement uitgesproken, dan zal wederpartij onmiddellijk zowel curator, bewindvoerder als schuldeisers en hun gemachtigden wijzen op de eigendomsrechten van Proef het Verre Oosten.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Voor zoveel de overeenkomst tot stand is gekomen met een consument uit een ander land dan Nederland aangesloten bij de Europese Unie, beogen deze algemene voorwaarden die consument niet minder bescherming te bieden, dan de consument op grond van het internationaal privaatrecht aanspraak kan maken.
 2. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
 3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. In geschillen met een wederpartij, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, is exclusief bevoegd de bevoegde rechter van de Rechtbank te Limburg. In geschillen met een consument is de rechtbank bevoegd, die door de Europese Executieverordening wordt aangewezen.